• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Daň z motorových vozidiel za rok 2014

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roka 2014 má daňovník povinnosť podať v lehote do 1.februára 2015. Pri výpočte daňovej povinnosti za rok 2014 daňovník vychádza zo sadzby dane uvedenej vo všeobecnom záväznom nariadení príslušného vyššieho územné celku platnom na rok 2014. Daň na úhradu uvedenú v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2014 zaplatí daňovník v lehote do 2.februára 2015.

Určenie predpokladanej dane na rok 2015

Predpokladaná daň na rok 2015 sa určí podľa nového zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý je účinný od 1.1.2015, a to podľa  § 10 ods. 2 zákona o dani z motorových vozidiel ako súčet ročnej sadzby dane upravenej podľa § 7 za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1.1.2015. Ročné sadzby dane sú uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.

Zákon č.361/2014 Z.z.

Preddavky na daň na rok 2015

Daňovník, ktorého predpokladaná daň k 1.1.2015 presiahne 700 eur a nepresiahne 8300 eur, je povinný platiť štvrťročné preddavky na daň vo výške ¼ predpokladanej dane. Štvrťročné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho štvrťroka.
Daňovník, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eur, je povinný platiť mesačné preddavky na daň vo výške 1/12 predpokladanej dane. Mesačné preddavky na daň sú splatné do konca príslušného kalendárneho mesiaca.
Daňovník, ktorého predpokladaná daň nepresiahne 700 eur preddavky na daň na rok 2015 neplatí.

 

Autor: ER Office s.r.o.