• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Daňové licencie sa platili v rokoch 2014 – 2017

Daňová licencia je minimálna daň z príjmov právnickej osoby  po odpočítaní úľav na dani a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.  Daňová licencia je splatná  v lehote na podanie daňového priznania.

Výška daňovej licencie:

 • ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH a dosiahne ročný obrat ˂ 500 000 €, platí daňovú licenciu vo výške 480  €
 • ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia  je platiteľom DPH a dosiahne ročný obrat ˂ 500 000 €, platí daňovú licenciu vo výške 960  €
 • ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia dosiahne ročný obrat ˃ 500 000 € platí daňovú licenciu vo výške 2 880  €

Daňovník, ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov platí daňovú licenciu v polovičnej sume.

Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa daňová licencia vypočíta vo výške súčinu 1/12 daňovej licencie  a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

Daňovú licenciu neplatia daňovník,
a) ktorému vznikla prvýkrát povinnosť podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikol, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
b) ktorý nie je založený alebo zriadení na podnikanie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, obce…), v.o.s., NBS, FNM
c) ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa osobitného predpisu
d) za zdaňovacie obdobia podľa § 41 ods. 4, 6, 8 a 9 zákona o dani z príjmov – daňovník v období likvidácie a konkurzu

Ak daňovník vstúpi do likvidácie alebo do konkurzu v priebehu roka 2014, za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim vstupu do likvidácie alebo konkurzu (r.2014) – daňovú licenciu neplatí.

Inštitút daňovej licencie (DL) je novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 zrušený.
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok platí DL poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace 31.decembra 2017.