• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Účtovníctvo a mzdy

Jednoduché účtovníctvo
Vedenie jednoduchého účtovníctva pre účtovné jednotky v zmysle platných právnych predpisov vedené pre živnostníkov (fyzické osoby), zahŕňa nasledovné činnosti:
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • kniha pohľadávok (zoznam vystavených odberateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • kniha záväzkov (zoznam prijatých dodávateľských faktúr, prehľad o úhradách faktúr a zoznam neuhradených faktúr)
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov FO, vyhotovenie výkazu o príjmoch a výdavkoch, vyhotovenie výkazu o majetku a záväzkoch
Podvojné účtovníctvo
Vedenie podvojného účtovníctva pre účtovné jednotky v zmysle platných právnych predpisov  vedené pre právnické osoby a fyzické osoby zahŕňa nasledovné činnosti:
 • hlavná kniha vedená podľa zápisov dátumovo zoradených
 • účtovný denník (súhrn účtovných zápisov podľa vecného hľadiska)
 • saldokonto a zoznam vystavených odberateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených odberateľských faktúr)
 • saldokonto a zoznam prijatých dodávateľských faktúr (prehľad o úhradách faktúr, zoznam neuhradených dodávateľských faktúr)
 • účtovanie bankových výpisov
 • účtovanie pokladničných dokladov vrátane pokladničnej knihy
 • evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku spoločnosti
 • v prípade platcov dane z pridanej hodnoty DPH – evidencia DPH a vyhotovenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH (mesačne alebo štvrťročne)
 • zostavenie ročnej účtovnej závierky (daňové priznanie z príjmov PO, vyhotovenie Výkazu ziskov a strát, vyhotovenie Súvahy, vyhotovenie Poznámok)
Mzdové účtovníctvo zahŕňa:
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov z/do poisťovní
 • vedenie osobných údajov zamestnancov
 • výpočet mzdy, rekapitulácia mzdy
 • výplatné pásky, mzdový list
 • výplata miezd na osobné účty
 • mincovka
 • vypracovanie výkazov pre odvody do fondov a ich doručenie
 • prevodný príkaz
 • evidencia dovoleniek a hodinových priemerov
 • vyúčtovanie dane
 • rekapitulácia účtovníctva
 • potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch
 • potvrdenie o príjme na rodinné prídavky alebo na účely výpočtu nemocenských dávok pre sociálnu poisťovňu
 • rozviazanie pracovného pomeru
 • vypracovanie zápočtu rokov a evidenčného listu
 • ohlasovanie vytvorených a zaniknutých pracovných miest
 • prehľady a hlásenia pre daňový úrad
 • konzultácie a poradenstvo