• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Transferové oceňovanie

Od roku 2015 sa transferové oceňovanie vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby. Pozor ! Transferové oceňovanie a dokumentácia sa týka takmer každého podnikateľa

V praxi majú daňové subjekty záujem tvoriť zisk (základ dane) tam, kde je to pre nich daňovo výhodnejšie. Daňovú výhodnosť možno dosiahnuť napr. presunom zisku (transfer) medzi závislými osobami v rámci zákonodarstva SR, alebo presunom zisku medzi závislými osobami cez hranice do krajiny s priaznivejším daňovým zákonodarstvom.

Súčasťou základu dane závislej osoby (t.j. blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba) je aj rozdiel, o ktorý sa ceny pri vzájomných obchodných vzťahoch závislých osôb vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery líšia od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch, pričom tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu.
Zmluvné strany si môžu obchodnoprávne dohodnúť aj netrhovú cenu, ale pre daňové účely musia priznať trhovú cenu, a prípadný zdaniteľný rozdiel zdaniť daňovom priznaní.

O jednotlivých kontrolovaných transakciách sa vedie transferová dokumentácia . Účelom dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia vzájomných obchodných vzťahov závislých osôb. Dokumentácia predstavuje súbor informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien daňovníka.
Na zistenie rozdielu sa použijú metódy, ktoré vychádzajú z porovnávania ceny alebo z porovnávania zisku, alebo ich vzájomná kombinácia, alebo iné metódy. Správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu ceny preveruje správca dane pri daňovej kontrole, pričom vychádzajú z princípu nezávislého vzťahu, z použitej metódy a z analýzy porovnateľnosti ocenenia. Správca dane alebo finančné riaditeľstvo je v odôvodnených prípadoch oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie transferovej dokumentácie, ktorú je daňovník povinný predložiť v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

Tri druhy dokumentácie:
Skrátená dokumentácia – vedú fyzické osoby, mikro účtovné jednotky, subjekty verejnej správy, PO uskutočňujúce tuzemské kontrolované transakcie (okrem prípadu, ak žiadajú o vydanie rozhodnutia, úpravu základu dane, uplatňujú úľavu alebo umorujú limitovanú výšku straty).
Úplná dokumentácia – platí pre účtovné jednotky povinne zostavujúce účtovnú závierku podľa medzinárodnej metodiky IFRS na základe § 17a zákona o účtovníctve, ďalej ju vedú aj daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nezmluvného štátu, ďalej daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia, daňovníci, ktorí žiadajú o korešpondujúcu úpravu základu dane a daňovníci, ktorí uplatňujú úľavu na dani.
Úplnú dokumentáciu tiež vedú daňovníci, ktorí odpočítavajú daňovú stratu prevyšujúcu 300.000 eur a daňovníci, ktorí za dve po sebe nasledujúce zdaňovacie obdobia odpočítavajú daňovú stratu 400.000 eur.
Základná dokumentácia – platí pre všetkých ostatných daňovníkov, okrem daňovníkov uvedených vyššie, ktorí vedú skrátenú dokumentáciu alebo úplnú dokumentáciu.

Autor: ER Office s.r.o.