• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Kontrolu ERP budú vykonávať aj colníci

Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice sú od 1.1.2013 oprávnení vykonávať colníci a štátni zamestnanci, ktorí vykonávajú štátnu službu na finančnom riaditeľstve, daňovom úrade alebo colnom úrade. To znamená, že kontrolu ERP budú od 1.1.2013 vykonávať okrem daňových úradov aj colné úrady.

Ďalšie novinky v novele zákona o ERP účinnej od 1.1.2013:

- Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici ;  porušenie tohto ustanovenia je správnym deliktom, za ktorý daňový úrad do 31.12.2012 uložil pokutu od 30 do 3300 EUR a za opakované porušenie od 60 do 6600 EUR. Podľa novely od 1.1.2013 pokutu za správny delikt  daňový alebo colný úrad neuloží, ak zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici okrem prijatej tržby (§ 3 ods. 3) nepresiahne sumu 20 eur

- v prílohe č. 1 medzi služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici pribudla nová služba s kódom 49.39 – Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov; táto povinnosť je účinná od 15.2.2013

Autor: ER Office s.r.o.