• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Vzorový bloček z ERP a iné povinnosti

Podľa § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je podnikateľ povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu spĺňajúceho náležitosti podľa ods. 1 alebo 2 tohto ustanovenia, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou a je povinný na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazniť daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny a ochranný znak „MF“.

Ak je na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej elektronickej registračnej pokladnici.

Vyobrazenie pokladničného dokladu musí byť pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Prílohou zákona nie je vzor alebo šablóna vyhotovenia pokladničného dokladu a zákon neupravuje ani rozmery vyobrazenia pokladničného dokladu.

Vzhľadom na to, že vyobrazenie pokladničného má obsahovať povinné náležitosti podľa § 8 ods. 1 alebo 2, finančná správa odporúča zverejniť zväčšenú fotokópiu pokladničného dokladu z každého typu elektronickej registračnej pokladnice, pri ktorej môže byť zverejnený aj originál pokladničného dokladu.
Finančná správa začne túto novinku kontrolovať od januára 2014.

Komunikačný kábel
Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača. Kábel je potrebné mať pre účely kontroly, aby sa daňový či colný orgán jednoduchšie dostal k údajom z pokladnice. Komunikačný kábel nemusí podnikateľ mať, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.

Novinky pri vedení knihy ERP

V knihe elektronickej registračnej pokladnice v časti identifikačné údaje – údaje o elektronickej registračnej pokladnici musí byť okrem typu, modelu a výrobného čísla elektronickej registračnej pokladnice po novom uvedený aj názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát. V údajoch o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice musí byť uvedené obchodné meno, sídlo právnickej osoby a daňové identifikačné číslo. Novela jednoznačne ustanovuje, že v knihe elektronickej registračnej pokladnice môžu byť zapísané dve servisné organizácie. Menia sa aj niektoré formulácie v častiach záznamy podnikateľa a záznamy servisnej organizácie.

Od 1.1.2014 je  potrebné evidovať v knihe niektoré položky:
• v prípade poškodenia pokladničnej plomby uvedie podnikateľ dátum a čas oznámenia poškodenia alebo chýbanie plomby servisnej organizácii, názov výrobcu, dovozcu, alebo distribútora , ktorému bol vydaný certifikát o tom, že pokladnica spĺňa náležitosti zákona,
• v prípade, že podnikateľ pozastaví svoju živnosť, v knihe uvedie dátum, kedy sa tak stalo.

Podnikatelia nie sú povinní od 1.1. viesť novú knihu pokladnice. Môžu naďalej používať tú, ktorú majú teraz, len je potrebné ručne do nej dopísať záznamy ustanovené novoprijatým zákonom.

Komunikačný kábel
Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača. Kábel je potrebné mať pre účely kontroly, aby sa daňový či colný orgán jednoduchšie dostal k údajom z pokladnice. Komunikačný kábel nemusí podnikateľ mať, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.