• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Obmedzenie platieb v hotovosti od 1.1.2013

Od 1.1.2013 nadobúda účinnosť zákon č. 394/2012 o obmedzení platieb v hotovosti. V SR ide o úplne nový zákon, ktorý upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti medzi podnikateľmi aj medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

Podľa schváleného zákona sa zakazuje:

 1. platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur medzi právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi
 2. platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 15 000 eur medzi fyzickými osobami  nepodnikateľmi

Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak vyplývajú z jedného právneho vzťahu.

Za porušenie hrozí POKUTA!

Ak odovzdávajúci alebo príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti, dopustí sa priestupku podľa tohto zákona. Priestupky prejednáva daňový úrad alebo colný úrad a za priestupok uloží pokutu do 10 000 eur.

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ ako odovzdávajúci alebo ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti, dopustí sa správneho deliktu podľa tohto zákona. Na konanie o správnych deliktoch je príslušný daňový úrad alebo colný úrad a za správny delikt uloží pokutu do 150 000 eur.

Zákaz platieb v hotovosti sa nevzťahuje na niektoré platby v hotovosti uvedené v § 8 zákona č. 394/2012 Z.Z.  Zákon 394_2012

Autor: ER Office s.r.o.