• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Kontrolný výkaz DPH od 1.1.2014

Z novely zákona o DPH vyplýva povinnosť platiteľov dane predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz.

Platiteľ bude povinný podať kontrolný výkaz elektronicky za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré je povinný podať daňové priznanie, do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak platiteľ podá daňové priznanie pred 25. dňom po skončení zdaňovacieho obdobia, je povinný podať kontrolný výkaz v deň podania daňového priznania.

Kontrolný výkaz bude obsahovať údaje za príslušné zdaňovacie obdobie z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť, z každej faktúry, z ktorej si uplatňuje odpočítanie dane, z každej zjednodušenej faktúry, z ktorej si uplatňuje odpočítanie dane (doklady z ERP) a zo všetkých dokladov za tržby, ktoré eviduje cez ERP

V kontrolnom výkaze sa budú uvádzať tieto údaje:
a) IČ DPH odberateľa alebo dodávateľa,
b) poradové číslo faktúry,
c) dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby,
d) základ dane a suma dane,
e) sadzba dane,
f) výška odpočítanej dane,
g) celková suma tržieb evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou v členení na základ dane a sumu dane podľa sadzieb dane
h) kód tovaru, druh tovaru, množstvo a merná jednotka – z faktúr, pri ktorých daň platí príjemca podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i)

Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu vôbec alebo oneskorene, uvedie v ňom neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve DÚ neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží  pokutu do výšky 10 000 eur, za opakované porušenie až do výšky 100 000 eur.
Prostredníctvom automatizovaného systému krížovej kontroly uvedených údajov v kontrolnom výkaze bude finančná správa vedieť efektívne plánovať daňové kontroly.  Ambíciou kontrolného výkazu je odhaľovanie nových typov podvodov a ich predchádzanie, do budúcnosti takisto rozšírenie jeho uplatnenia na kontrolu plnenia zákonných povinnosti pri iných druhoch priamych a nepriamych daní.

Ďalšie zmeny
- odkladá sa účinnosť opatrenia týkajúceho sa samozdanenia dovozu tovaru z tretích štátov platiteľom dane z 1. januára 2014 na 1. január 2017
- posúva sa lehota na podanie súhrnného výkazu na 25. deň po skončeni obdobia za ktorý sa podáva
- nová úprava pri vystavovaní dobropisov
- rozšírenie zloženia zábezpeky pri registrácii
- rozšírenie tuzemského samozdanenia o nové komodity (obilniny, mobilné telefóny, integrované obvody)
- úprava postupu pri zmene registrácie z § 5 a 6 na § 4,
- úprava postupu pri zrušení registrácie pre daň podľa § 7 a 7a,
- odstránenie povinnosti zahraničnej osoby registrovať sa pre daň podľa § 5 len kvôli dovozu tovaru z tretieho štátu.

Autor: ER Office s.r.o.