• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Platitelia DPH s daňovým úradom od 1.1.2014 len elektronicky

Podľa § 14  zákona č. 563/2009 Z.z.  (Daňový poriadok) povinnosť doručovať podania finančnej správe elektronickými prostriedkami  od  1.1.2014 má:

a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
d) zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 563/2009 Z.z.  môže daňový subjekt doručovať na adresu Elektronickej podateľne správcu dane elektronické dokumenty, ktoré sú:

 •  Podpísané zaručeným elektronickým podpisom

alebo

 • Realizované v súlade s ustanovením § 13 ods. 5 cit.zákona (t.j. bez zaručeného elektronického podpisu)

Ak daňový subjekt chce doručovať správcovi dane písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, oznámi správcovi dane údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na webovom sídle finančnej správy a uzavrie so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní. Dohoda obsahuje najmä náležitosti elektronického doručovania, spôsob overovania elektronického podania a spôsob preukazovania doručenia.

Autor: ER Office s.r.o.